Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Hữu Huy – HCK66

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Hữu Huy – HCK66

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Hữu Huy – HCK66
  • GVHD: KTS Đoàn Đức Dũng
  • Thực hiện: Trần Hữu Huy
  • Khóa: HCK66
  • Đề tài: Natural House