Đồ án họa viên kiến trúc – HV Võ Lê Kiều Anh – HCK66

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Võ Lê Kiều Anh – HCK66

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Võ Lê Kiều Anh – HCK66
  • GVHD: KTS Đoàn Đức Dũng
  • Thực hiện: Võ Lê Kiều Anh
  • Khóa: HCK66
  • Đề tài: Ba Vì Villa