Phạm Đỗ Thục Anh

Giáo viên nghiêm khắc nhưng tận tình. Giáo trình cặn kẽ và rất hệ thống. Chương trình học hợp với khả năng của em, có nền tảng để làm được việc sau khi tốt nghiệp.